O firmie
Realizowane projekty

SOLVENT WISTOL S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego sprzętu”.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest zakup nowego sprzętu do wyposażenia laboratorium Solvent Wistol S.A.: zestawu chromatograficznego, titratora potencjometrycznego, titratora wolumetrycznego, pH – metru, mieszadła magnetycznego z ogrzewaniem oraz sondy zanurzeniowej do pomiarów pH i ChZT do wykonywania analiz chemicznych na potrzeby własne i firm zewnętrznych.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej SOLVENT WISTOL S.A. poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia analiz chemicznych własnych produktów jak również wprowadzenie do oferty nowych usług badawczych na rzecz podmiotów zewnętrznych i zwiększenie zatrudnienia w laboratorium.

Wartość dofinansowania projektu: 193 725,00 PLN

 

Projekt pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego sprzętu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Zapytanie ofertowe - wyłonienie Wykonawcy na dostawę infrastruktury badawczo-rozwojowej na potrzeby realizacji projektu pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego sprzętu”

W dniu 23.01.2020r. zauważono omyłkę pisarską w zapytaniu ofertowym w opisie: pkt 3 pdp 2) A. zakup aparatury naukowo-badawczej: ZESTAW CHROMATOGRAFICZNY do analizy chemicznej składu produktu (mieszaniny), w tym zawartości zanieczyszczeń. w polu: Parametry techniczne równoważne lub wyższe w opisie: - DETEKTOR FID DO KOLUMN KAPILARNYCH 2SZT.:

BYŁO:• Częstotliwość zbierania danych min. 600 MHz

A POWINNO BYĆ: • Częstotliwość zbierania danych min. 600 Hz.

W związku z powyższym w dniu 23.01.2020r. dokonano poprawki w/w parametru w zapytaniu ofertowym i zamieszczono poprawne zapytanie ofertowe jako załącznik do ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe sprzęt laboratoryjny skan z podpisami.pdf

 

Wzór oferty sprzęt laboratoryjny.pdf

Wzór oświadczeń sprzęt laboratoryjny.pdf


Informacja o wyniku postępowania dla zapytania znajduje się w załączniku poniżej:

Informacja_o wyniku_postepowania_sprzet_laboratoryjny.pdf

 


Zapytanie ofertowe - wyłonienie Wykonawcy na dostawę sondy zanurzeniowej do pomiaru pH oraz ChZT na potrzeby realizacji projektu pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego sprzętu”

Zapytanie ofertowe sonda skan z podpisami.pdf

 

Wzór oferty sonda.pdf

Wzór oświadczeń sonda.pdf


Informacja o wyniku postępowania dla zapytania znajduje się w załączniku poniżej:

Informacja_o wyniku_postepowania_sonda.pdf

 


SOLVENT WISTOL SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku i energooszczędnej technologii produkcji octanu etylu poprzez wykonanie niezbędnych prac badawczych oraz wdrożenie wyników do działalności przedsiębiorstwa. Projekt jest kontynuacją prowadzonych w firmie badań procesu uzyskiwania octanu etylu.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku chemicznym w kraju i za granicą poprzez wzbogacenie oferty o nowy, przyjazny środowisku, wysokiej jakości rozpuszczalnik.

Wartość dofinansowania projektu: 8.643.581,25 PLN

Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 


Zapytanie ofertowe - Wybór Wykonawcy na dostawę i montaż aparatów i urządzeń połączonych w jeden ciąg technologiczny - wykonanie instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”

25.08.2020r. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
Informujemy, iż dokonano zmiany treści zapytania ofertowego w polu:
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
pkt.:7: Termin składania ofert upływa 10.09.2020 (decyduje data wpływu).
pkt.8: Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.09.2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie_ofertowe_Instalacja_pilotazowa_Rev.2 - zmiana terminu.pdf

Zapytanie_ofertowe_Instalacja_pilotazowa_Rev.1.pdf

Zalacznik_1_Oferta_Instalacja_pilotazowa.pdf

Zalacznik_2_Umowa_o_zachowaniu_poufnosci_Instalacja_pilotazowa.pdf

Zalacznik_3_Klauzula_informacyjna_Instalacja_pilotazowa.pdf

Zalacznik_4_Wzor_Umowy_Instalacja_pilotazowa.pdf

Pytanie_2020.07.20.pdf


Informacja o wyniku postępowania dla zapytania znajduje się w załączniku poniżej

Informacja_o_wyniku_postepowania_instalacja_pilotazowa.pdf


Zapytanie ofertowe - wyłonienie Wykonawcy projektu instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługi nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”

Zapytanie ofertowe_projekt instalacji_nadzór autorski_skan z podpisami.pdf

 

Wzór oferty_projekt instalacji_nadzór autorski.pdf

Wzór oświadczeń_projekt instalacji_nadzór autorski.pdf

Informacja o wyniku postępowania dla zapytania znajduje się w załączniku poniżej:

Informacja_o_wyniku_postepowania_projekt_instalacji_nadzor_autorski.pdf


 

Zapytanie ofertowe - wyłonienie Wykonawcy prac badawczo - rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości"

Załączniki do pobrania znajdują się poniżej:

2019.11.13_OE_Zapytanie ofertowe_badania.pdf

 

OE_Zapytanie ofertowe_badania_wzór oferty.pdf

OE_Zapytanie ofertowe_badania_oświadczenia.pdf


Wyniki wyboru Oferenta dla zapytania znajdują się w załączniku poniżej:

OE_wyniki_badania B+R.pdf