Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego sprzętu

SOLVENT WISTOL SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego sprzętu”.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest zakup nowego sprzętu do wyposażenia laboratorium Solvent Wistol S.A.: zestawu chromatograficznego, titratora potencjometrycznego, titratora wolumetrycznego, pH – metru, mieszadła magnetycznego z ogrzewaniem oraz sondy zanurzeniowej do pomiarów pH i ChZT do wykonywania analiz chemicznych na potrzeby własne i firm zewnętrznych.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej SOLVENT WISTOL S.A. poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia analiz chemicznych własnych produktów jak również wprowadzenie do oferty nowych usług badawczych na rzecz podmiotów zewnętrznych i zwiększenie zatrudnienia w laboratorium.

Wartość dofinansowania projektu: 193 725,00 PLN 

Projekt pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego sprzętu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.